Įstatai

Fondo veiklos tikslai:

 • labdaros ir (ar) paramos, prireikus kitokios pagalbos teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo ir Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymo nustatyta tvarka mokslo, švietimo, kultūros, meno, religijos, sporto, sveikatos apsaugos, socialinės globos ir rūpybos, aplinkos apsaugos ir kitose visuomenei naudingomis ir su naudos sau siekimu nesiejamose srityse;
 • labdaros, paramos bei pagalbos inkstų ligomis sergantiems asmens, jų šeimos nariams bei šių ligų donorams teikimas, organizavimas, skatinimas;
 • specializuotos medicininės pagalbos, hemodializės procedūrų, inkstų transplantacijos, peritoninės dializės procedūrų, reabilitacijos, kitų medicininių išteklių bei paslaugų prieinamumo skatinimas ir rėmimas;
 • socialinės ir psichologinės pagalbos, kitų socialinių paslaugų prieinamumo ligoniams, sergantiems inkstų ligomis, skatinimas ir rėmimas;
 • paramos, pagalbos bei labdaros medicinos darbuotojams, dirbantiems inkstų ligų diagnostikos, gydymo, reabilitacijos srityse teikimas;
 • medicinos darbuotojų rėmimas dalyvaujant kvalifikacijos kėlimo kursuose, stažuotėse, seminaruose, mokslinėse konferencijose, simpoziumuose, suvažiavimuose;
 • mokslinių tyrinėjimų, skirtų inkstų ligų profilaktikai, diagnostikai ir gydymui, skatinimas ir rėmimas;
 • su inkstų ir širdies – kraujagyslių ligomis susijusių mokslinių leidinių leidybos rėmimas;
 • teisinės, socialinės bei kitokios informacijos, reikalingos asmenims, sergantiems inkstų ligomis, medicininės literatūros apie inkstų ligas, jų gydymo būdu, perspektyvas kaupimas;
 • bendradarbiavimas su Lietuvos ir užsienio valstybių valstybinėmis įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis, draugijomis, fondais ir pavieniais asmenimis, Fondo rėmimo skatinimas;
 • siekimas, kad būtų įgyvendinamos tarptautiniuose bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose įtvirtintos nuostatos dėl teisės į kvalifikuotą medicininę pagalbą;
 • visuomenės informavimas apie inkstų ligų paplitimą, diagnostiką, gydymo metodus bei rezultatus;
 • visuomenės švietimas, renginių, konferencijų, mokymų, programų, projektų, kitų renginių inkstų ligų temomis rengimas, organizavimas, vykdymas, sveikos mitybos ir gyvenimo būdo propagavimas, kita šiuose įstatuose nenumatyta ir Fondo tikslams neprieštaraujanti veikla, tame tarpe įstatymų nedraudžiama ūkinė veikla.